برگزار کنندگان و حامیان

242

enlightenedوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

enlightenedدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

enlightenedکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

enlightenedبنیاد نخبگان خراسان شمالی
از مجموع 2 رأی