محور های کنگره

326

enlightenedپزشکی بالینی

enlightenedعلوم پایه

enlightenedپرستاری

enlightenedتوانبخشی

enlightenedمامایی

enlightenedدندانپزشکی

enlightenedبهداشت

enlightenedتغذیه

enlightenedدارو سازی

enlightenedمحور ویژه1: COVID-19 و چالش های آن
enlightenedمحور ویژه2: ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه سلامت
از مجموع 2 رأی