تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

236 ٥:٣١ ق.ظ

نظر به حجم زیاد تماس ها و درخواست ها از سوی دانشجویان و دبیران محترم کمیته های تحقیقات دانشجویی، مهلت ارسال خلاصه مقالات برای آخرین بار تا ساعت 24 روز یکشنبه 28 دی ماه تمدید گردید.

خواهشمندیم ارسال خلاصه مقالات خود را به ساعات پایانی موکول نفرمایید.

"دبیرخانه چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور-بجنورد"


از مجموع 8 رأی